Max 3D Thứ 6 - Kết quả xổ số tự chọn Max 3D Thứ 6

Kết quả kỳ #211 ngày 18/09/2020
G.1 760 809
G.2 789 436 295 569
G.3 570 380 896 379 971 780
KK 330 148 814 153 751 757 208 856

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự


Kết quả kỳ #208 ngày 11/09/2020
G.1 679 067
G.2 553 115 506 525
G.3 537 947 572 686 993 479
KK 327 372 310 262 622 516 279 059

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #205 ngày 04/09/2020
G.1 449 531
G.2 322 321 351 502
G.3 434 709 031 049 134 772
KK 000 511 975 604 062 036 692 630

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #202 ngày 28/08/2020
G.1 023 498
G.2 794 101 615 183
G.3 212 520 248 870 075 940
KK 422 509 437 860 821 149 567 425

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #199 ngày 21/08/2020
G.1 815 349
G.2 144 698 540 587
G.3 446 827 565 298 287 627
KK 342 639 365 102 384 348 372 037

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #196 ngày 14/08/2020
G.1 542 026
G.2 554 897 185 650
G.3 665 240 329 681 868 889
KK 184 920 149 337 053 174 889 500

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #193 ngày 07/08/2020
G.1 434 762
G.2 115 357 207 522
G.3 768 521 301 401 209 453
KK 774 613 156 588 411 792 282 789

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #190 ngày 31/07/2020
G.1 648 862
G.2 490 472 920 974
G.3 526 289 641 017 517 141
KK 292 516 256 434 320 180 666 106

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #187 ngày 24/07/2020
G.1 477 370
G.2 998 319 413 064
G.3 782 197 879 920 568 368
KK 710 434 030 001 091 012 179 855

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #184 ngày 17/07/2020
G.1 994 207
G.2 371 543 918 013
G.3 612 560 986 405 606 350
KK 141 581 303 832 301 773 350 132

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #181 ngày 10/07/2020
G.1 329 809
G.2 217 974 717 427
G.3 064 714 647 974 614 033
KK 147 895 378 584 494 215 079 528

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #178 ngày 03/07/2020
G.1 998 144
G.2 457 984 859 226
G.3 960 458 486 022 654 138
KK 807 206 854 164 478 681 573 358

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #175 ngày 26/06/2020
G.1 394 684
G.2 041 331 707 084
G.3 112 589 742 323 689 028
KK 035 745 487 460 201 439 833 916

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự