Thống Kê theo Lượt về Xổ Số Max 4D chính xác

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 07/07/2020

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 2 lượt 3 lượt 4 lượt
1 2 lượt 5 lượt 2 lượt 4 lượt
2 4 lượt 4 lượt 2 lượt 4 lượt
3 3 lượt 3 lượt 3 lượt 3 lượt
4 5 lượt 3 lượt 2 lượt
5 7 lượt 5 lượt 5 lượt 3 lượt
6 4 lượt 3 lượt 3 lượt
7 2 lượt 3 lượt
8 2 lượt 4 lượt 5 lượt
9 2 lượt 4 lượt 3 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 1 lượt
1
2
3
4 1 lượt
5
6 1 lượt
7 1 lượt 1 lượt
8 1 lượt
9 1 lượt