Thống Kê theo Lồng cầu Xổ Số Max 4D chính xác

Thống kê Max 4D theo lồng cầu

TK theo lồng cầu XS Max 4D thứ 3, 07/07/2020

Số LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 3
(Đơn vị)
0 3 lượt 3 lượt 2 lượt 5 lượt
1 1 lượt 2 lượt 2 lượt 3 lượt
2 2 lượt 1 lượt 2 lượt 1 lượt
3 3 lượt 7 lượt 2 lượt 2 lượt
4 3 lượt 4 lượt 4 lượt 1 lượt
5 6 lượt 2 lượt 6 lượt 3 lượt
6 5 lượt 1 lượt 2 lượt 3 lượt
7 3 lượt 2 lượt 5 lượt 5 lượt
8 1 lượt 4 lượt 4 lượt 4 lượt
9 3 lượt 4 lượt 1 lượt 3 lượt